Regulamin

PPUH BATIX Salon Dekoracji Okien – Barbara Halastra

I. DEFINICJE

§ 1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. SPRZEDAJĄCY / SPRZEDAWCA / USŁUGODAWCA – to firma PPUH BATIX Salon Dekoracji Okien – Barbara Halastra z siedzibą w Jaworznie, adres: ul. Grunwaldzka 202, 43-600 Jaworzno, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zarejestrowana pod numerem NIP: 632 135 53 42, REGON: 273600352. Adres poczty elektronicznej: sklep@batix.net.pl , numer telefonu: +48 501 462 423 (opłata jak za połączenie standardowe, według cennika właściwego operatora); Sprzedający / Usługodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta;
 2. KLIENT - to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonała lub zamierza dokonać zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 3. KONSUMENT - to Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje zamówienia lub zamierza dokonać w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. STRONY UMOWY – to Sprzedający / Usługodawca oraz Klient zawierający umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług w rozumieniu niniejszego Regulaminu;
 5. UMOWA SPRZEDAŻY - to umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron; w przypadku zawarcia umowy między Sprzedającym a Konsumentem jest to umowa sprzedaży zawarta na odległość, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta;
 6. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - to umowa zawarta między Usługodawcą a Klientem, zawarta na zlecenie Klienta, dotycząca wykonania usługi przez Usługodawcę, znajdującej się w ofercie usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 7. REGULAMIN - to niniejszy Regulamin, określający zasady dokonywania zakupów oraz świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego, prowadzonego pod adresem www.sklepbatix.net; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną regulamin ten jest regulaminem, w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 8. PRZEDMIOT UMOWY - to towar lub usługa zamówiona w ramach konkretnej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, spośród towarów i usług opisanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
 9. TOWAR - rzecz ruchoma, opisana na stronie internetowej Sklepu Internetowego, które może być przedmiotem umowy sprzedaży, wskutek złożenia zamówienia przez Klienta Sklepu;
 10. USŁUGA – odpłatne działanie Usługodawcy podejmowane na zlecenie Klienta, w celu zaspokojenia określonej potrzeby (lub potrzeb) Klienta lub osoby trzeciej i realizowane z udziałem Klienta, na podstawie umowy o świadczenie usługi;
 11. ZAMÓWIENIE - to oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych towarów/usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży z Sprzedającym lub umowy o świadczenie usługi z Usługodawcą;
 12. SKLEP INTERNETOWY / SKLEP - to serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepbatix.net, za pośrednictwem którego Klient może, w szczególności składać zamówienia na towary lub usługi oferowane przez Sprzedającego/Usługodawcę, a Sprzedający prowadzić sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet;
 13. STRONA SKLEPU - to każda strona internetowa, bądź podstrona www, znajdująca się pod adresem www.sklepbatix.net;
 14. TRWAŁY NOŚNIK - to materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i który pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 15. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 16. KODEKS CYWILNY – to ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 ze zm.);
 17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - to ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).

II. ZASADY OGÓLNE

§ 2. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego BATIX Salon Dekoracji Okien – Barbara Halastra z siedzibą w Jaworznie, za pośrednictwem strony internetowej www.sklepbatix.net, w tym w szczególności:

 1. zasady i warunki dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
 2. zasady i warunki składania zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego;
 3. zasady dotyczące odstąpienia od umowy oraz reklamacji towarów i usług zamówionych w Sklepie Internetowym.

2. Warunkiem złożenia zamówienia na towary lub usługi w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w zakresie realizacji zamówienia. Dokonanie zamówienia towaru lub usługi w Sklepie Internetowym przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Klient zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie na stronie www.sklepbatix.net/regulamin. Niniejszy Regulamin objęty jest prawami autorskimi i nie może być wykorzystywany bez zgody Sprzedającego, jako regulamin sprzedaży i świadczenia usług za pośrednictwem Internetu przez inny podmiot prawa.

§ 3. Dostępny pod adresem www.sklepbatix.net Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego / Usługodawcę, w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

§ 4. Zapytania mogą być kierowane przez Klientów do Sprzedającego / Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@batix.net.pl oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.sklepbatix.net.

§ 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient wymagań technicznych, w tym dostępu do sieci Internet.

§ 6. 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie możliwość nie zawarcia umowy sprzedaży / umowy o świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego z osobami mającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym osobami, które ukończyły trzynasty rok życia i nie osiągnęły pełnoletności.

2. W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 dla zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług Sprzedawca / Usługodawca wymaga pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub kuratora ustanowionego dla takiej osoby.

§ 7. Zawarte na stronach Sklepu Internetowego informacje dotyczące towarów lub usług, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz cennik, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego, a nie ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

§ 8. 1. Towary oferowane w sklepie www.sklepbatix.net są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski lub wyprodukowane w Polsce.

2. Sprzedający zastrzega, iż zdjęcia obrazujące dany towar na stronie internetowej Sklepu mogą nie dokładnie odzwierciedlać rzeczywisty wygląd towaru, w szczególności odnośnie jego koloru (może to być spowodowane np. innym oświetleniem występującym w trakcie robienia zdjęcia towaru).

3. W przypadku towarów wykonanych z ceramiki, Sprzedający zastrzega, że przedmioty te są rękodziełem artystycznym, a zatem możliwe są różnice w zakresie barwy, kształtu lub rozmiaru wzorów przy towarach tego samego rodzaju.

4. W przypadku niektórych tkanin dostępnych w asortymencie Sklepu, Sprzedający zastrzega, że towary te, choć rodzajowo tożsame, mogą nieznacznie różnić się między sobą materiałem, jego odcieniem lub rodzajem splotu.

5. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowane towary eksponowane na stronach Sklepu Internetowego (www.sklepbatix.net) były dostępne i zgodne z ich opisem, parametrami technicznymi i użytkowymi, ceną oraz rzeczywistym wyglądem, z zastrzeżeniem ust. 2-4. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu e-mail. W tak przesłanej informacji Sprzedający zobowiązuje się przedstawić Klientowi możliwe rozwiązania. Jeżeli Klient nie będzie zainteresowany przedstawionymi propozycjami, ewentualne dokonane już przez niego płatności zostaną niezwłocznie zwrócone na podany przez Klienta rachunek bankowy.

§ 9. 1. Sprzedający / Usługodawca udostępnia na stronie Sklepu Internetowego www.sklepbatix.net instrukcje pomiaru i montażu niektórych towarów znajdujących się w jego ofercie.

2. Sprzedający / Usługodawca świadczy bezpłatne usługi pomiaru, na zlecenie Klienta, przed zakupem niektórych towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego / Usługodawcy, pod warunkiem, że Klient zamieszkuje nie dalej niż w promieniu 20 km od siedziby Sprzedającego, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.

3. Sprzedający świadczy odpłatne usługi montażu niektórych towarów, na zlecenie Klienta. Cena usługi montażu zakupionego towaru jest wskazana na stronach internetowych Sklepu www.sklepbatix.net lub podlega indywidualnemu ustaleniu z Klientem.

4. Sprzedający / Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane pomiary przez Klienta przed zamówieniem niektórych towarów, a także za uszkodzenie zakupionych towarów spowodowanych nieumiejętnym ich montażem przez Klienta lub osoby trzecie.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 10. 1.Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na zasadach określonych w polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu www.sklepbatix.net/polityka-prywatnosci. Klient winien zapoznać się z polityką prywatności przed korzystaniem ze Sklepu.

2. Wszelkie uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych klienta, wskazane zostały szczegółowo w polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu www.sklepbatix.net/polityka-prywatnosci.

§ 11. Klient wyraża zgodę na przesłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną przez Sprzedającego, zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 14, poz. 1204 ze zm.).

§ 12. 1. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. naruszył dobra osobiste osób trzecich za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a w szczególności dobra osobiste innych Klientów Sklepu Internetowego lub dobra osobiste Sprzedawcy,
 3. dopuścił się innego zachowania niezgodnego z przepisami prawa polskiego lub ogólnymi zasadami współżycia społecznego w ramach korzystania z sieci Internet.

§ 13. 1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami w ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca / Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2. Klient Sklepu Internetowego zobowiązany jest w szczególności do:

 1. nieprzekazywania i niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa polskiego, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym treści szowinistycznych i rasistowskich,
 2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania, a zwłaszcza poprzez użycie należytego oprogramowania lub urządzeń,
 3. powstrzymania się od podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób, który nie będzie utrudniał lub czynił uciążliwym korzystanie z niego dla innych Klientów,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie dla celów związanych z własnym użytkowaniem,
 6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego, a także z postanowieniami Regulaminu oraz z ogólnymi zasadami współżycia społecznego w ramach korzystania z sieci Internet.

IV. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

§ 14. 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklepbatix.net, a następnie, podejmując czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, dokonać wyboru towaru lub usługi.

§ 15. 1. Zamówienia są przyjmowane od Klienta za pośrednictwem strony internetowej lub na adres e-mail sklep@batix.net.pl.

2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 można składać w ciągu całego roku kalendarzowego, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

§ 16. 1. Zamówienie jest skutecznie złożone Sprzedającemu / Usługodawcy, jeśli Klient prawidłowo wypełnił formularz zamówienia i wysłał go Sprzedającemu / Usługodawcy, tak by ten mógł się z nim zapoznać.

2. Przez prawidłowo wypełniony formularz zamówienia należy rozumieć, w szczególności podanie przez Klienta wymaganych danych osobowych, zgodnych z rzeczywistym stanem prawnym, w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, w tym dokładnego adresu, na który zamówiony towar ma być wysłany lub gdzie usługa ma zostać wykonana oraz numeru telefonu i adresu e-mail, za pośrednictwem których Sprzedający / Usługodawca może się skontaktować z Klientem.

3. W wypadku, gdy podane przez Klienta dane są niekompletne, Sprzedający / Usługodawca informuje o tym Klienta na podany przez niego numer telefonu lub adres e-mail, wyznaczając siedmiodniowy termin do ich uzupełnienia. W przypadku uchybienia wskazanemu terminowi Sprzedający / Usługodawca jest uprawniony do anulowania zamówienia.

4. Jeżeli kontakt z Klientem nie jest możliwy w sposób, o którym mowa w ust. 3, Sprzedający / Usługodawca jest uprawniony do anulowania zamówienia.

5. Umowę uważa się za zawartą w chwili prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta, stosownie do ust. 1-3.

6. Po złożeniu przez Klienta skutecznie zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail.

§ 17. 1. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularze.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej.

§ 18. 1. W trakcie składania zamówienia, Klient dobrowolnie przekazuje dane osobowe, o których mowa w § 16 Sprzedającemu / Usługodawcy, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia.

2. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na zasadach określonych w polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu www.sklepbatix.net/polityka-prywatnosci. Klient winien zapoznać się z polityką prywatności przed przekazaniem danych osobowych Sprzedającemu / Usługodawcy.

3. Wszelkie uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, wskazane zostały szczegółowo w polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Sklepu www.sklepbatix.net/polityka-prywatnosci.

§ 19. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez przeglądarkę na stronie płatności.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 20. 1. Zawarcie umowy sprzedaży / umowy o świadczenie usług między Klientem, a Sprzedającym / Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sprzedający / Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę / Usługodawcę wiadomości e-mail Klientowi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w trakcie składania zamówienia. Wiadomość ta zawiera, co najmniej oświadczenia Sprzedającego / Usługodawcy o otrzymaniu przez niego zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży / umowy o świadczenie usług. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail od Sprzedającego / Usługodawcy zostaje pomiędzy nimi zawarta umowa sprzedaży / umowa o świadczenie usług.

3. Treść umowy sprzedaży / umowy o świadczenie usług zostaje utrwalona, zabezpieczona oraz udostępniona Klientowi, poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2. Treść umowy sprzedaży / umowy o świadczenie usług zostaje również utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy / Usługodawcy.

§ 21. 1 Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta będącego Konsumentem woli związania się umową sprzedaży, Sprzedający – stosownie do art. 8 ustawy o prawach konsumenta – ma obowiązek poinformować Konsumenta, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały o:

 1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem;
 2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
 3. adresie przedsiębiorstwa,
 4. adresie poczty elektronicznej,
 5. numerach telefonu lub faksu, jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym / Usługodawcą;
 6. adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
 7. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
 8. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
 9. sposobie i terminie zapłaty;
 10. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedającego / Usługodawcę;
 11. stosowanej przez Sprzedającego / Usługodawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 12. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta;
 13. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 14. okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
 15. obowiązku Sprzedającego / Usługodawcy dostarczenia rzeczy lub wykonania usługi bez wad;
 16. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 17. minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z zawartej przez niego umowy;
 18. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
 19. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
 20. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

2. Konsument jest powiadamiany o informacjach, o których mowa w ust. 1 wraz z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, który powinien przeczytać i zaakceptować przed zawarciem umowy i który może kopiować na własny użytek. W przypadku zgłoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek pytań odnośnie kwestii wskazanych w ust. 1 Sprzedający / Usługodawca jest obowiązany udzielić Konsumentowi na ten temat wyczerpującej informacji za pośrednictwem adresu e-mail lub drogą telefoniczną.

3. Informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 12-13, Sprzedający / Usługodawca udziela przy wykorzystaniu wzoru pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta, co czyni zadość temuż obowiązkowi, zgodnie z art. 13 ustawy o prawach konsumenta.

4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową Sprzedający / Usługodawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedającego / Usługodawcy, jeśli takowe wystąpiłby w trakcie realizacji zamówienia.

5. Jeżeli Sprzedający / Usługodawca nie spełnił obowiązków informacyjnych dotyczących opłat dodatkowych lub innych kosztów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o prawach konsumenta, lub kosztów zwrotu rzeczy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 10 ustawy o prawach konsumenta, konsument nie ponosi tych opłat i kosztów.

6. Ciężar dowodu spełnienia powyższych obowiązków informacyjnych, określonych w art. 12 ustawy o prawach konsumenta spoczywa na Sprzedającym / Usługodawcy.

§ 22. Sprzedający / Usługodawca umożliwia Klientowi dokonanie zakupu w następujących formach:

 1. za pomocą szybkich płatności elektronicznych, za pośrednictwem PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347935 – tzw. „Przelewy 24”),
 2. płatności kartą,

§ 23. 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą wpłaty określonej ceny towaru lub usługi na rachunek bankowy Sprzedającego / Usługodawcy w ING Banku Śląskim nr 29 1050 1302 1000 0092 2550 6311, podany również w potwierdzeniu zamówienia

2. W razie wyboru przez Klienta szybkich płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie siedmiu dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy sprzedaży / umowy o świadczenie usług.

3. Jeśli Klient i Sprzedający / Usługodawca umówili się, że na poczet umowy sprzedaży / umowy o świadczenie usług Klient wpłaci na rzecz Sprzedającego / Usługodawcy zaliczkę, rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwila wpłaty zaliczki. Zaliczka jest bezzwrotna, w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego / Usługodawcy.

§ 24. 1. Cena towarów i usług oferowanych w Sklepie Internetowym podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkiem towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży lub usługi będącej przedmiotem umowy o świadczenie usług, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta ostatecznej woli związania się umową sprzedaży / umową o świadczenie usług.

2. W przypadku niektórych rodzajów towarów Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności, poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie internetowej Sklepu.

§ 25. 1. Na każdy sprzedany towar lub usługę Sprzedawca / Usługodawca wystawia Klientowi na jego żądanie imienny dowód zakupu, w postaci faktury.

2. Sprzedający / Usługodawca ma obowiązek przekazać Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje:

 1. informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, chyba że przedsiębiorca dostarczył Konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy;
 2. informację o udzielonej przez Konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

VI. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

§ 26. 1. Dostawa zakupionego towaru odbywa się na koszt Klienta, o ile co innego nie wynika z umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym a Klientem. Wszystkie koszty dostawy towaru są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

2. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju przesyłki oraz sposobu płatności.

3. Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub za pośrednictwem adresu e-mail. Adres ten musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Miejsce, do którego wysyłany jest towar stanowi miejsce spełnienia świadczenia w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

5. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedającego / Usługodawcy, wskazanej w § 1 ust. 1 Regulaminu. W takim przypadku miejscem spełnienia świadczenia w rozumieniu Kodeksu cywilnego jest miejsce siedziby Sprzedającego / Usługodawcy.

6. Odbiór osobisty zakupionego towaru przez Klienta jest bezpłatny.

§ 27. 1. Termin realizacji dostawy zakupionego towaru znajdującego się w ofercie Sklepu i nie wymagającego indywidualnego przygotowania na zlecenia Klienta wynosi od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu złożenia w sposób prawidłowy zamówienia przez Klienta.

2. Sprzedający / Usługodawca dokonuje indywidualnego ustalenia z Klientem czasu realizacji zamówienia w przypadku towaru przygotowywanego na indywidualne zamówienie Klienta.

3. Przesyłka powinna być dostarczona zgodnie z terminem, o którym mowa w ust. 1 lub terminem ustalonym indywidualnie z Klientem, stosownie do ust. 2. Czas dostawy może jednak zawsze ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

4. W przypadku, gdyby doszło do opóźnienia w zakresie wysłania przesyłki z winy Sprzedającego, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Klienta, a także o możliwym terminie realizacji zamówienia.

§ 28. 1. Przed odebraniem przesyłki z towarem należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w trakcie dostawy. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.

2. W przypadku, kiedy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby lub taśmy są zerwane, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności kuriera lub innej osoby doręczającej przesyłkę winien sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym, w celu wyjaśnienia sprawy.

3. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy jej odbiorze, może mieć wpływ na negatywny wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, czy kradzieży towaru w czasie dostawy.

§ 29. 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

2. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 30. 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedającym / Usługodawcą umowę na odległość – stosownie do art. 27 ustawy o prawach konsumenta – ma prawo w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się – stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu / Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedający / Usługodawca zobowiązuje się udostępnić wspomniany formularz Konsumentowi, przekazując go wraz z zamówionym towarem.

4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przez Klienta przed upływem tego terminu.

5. Jeżeli Sprzedający / Usługodawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Konsument może także odstąpić od umowy:

 1. przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta;
 2. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedającego / Usługodawcy.

6. Sprzedający / Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną, o której mowa w pkt 5, co stanowi uczynienie zadość obowiązkowi określonemu w art. 30 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta.

§ 31 Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

Nadto prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

§ 32. 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę uważa się za niezawartą.

2. Jeżeli Konsument złożył Sprzedającemu / Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający / Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§ 33. 1. Sprzedający / Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostarczenia towaru.

2. Sprzedający / Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Jeżeli Sprzedający / Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Jeżeli Konsument nie zapewnił należytego opakowania towaru odsyłanego do Sprzedającego, w wyniku czego doszło do uszkodzenia towaru, Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwróconego towaru i jednocześnie zwrotu ceny towaru i jego przesyłki zapłaconej przez Konsumenta.

§ 34. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 35. 1. Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres siedziby Sprzedającego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

4. Sprzedający spełnia wymóg poinformowania Konsumenta, o których mowa w pkt 2 i 3, poprzez przesłanie mu odpowiedniego pouczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta.

5. Zwracany Sprzedającemu towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny i nieuszkodzony oraz nie będzie nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu, nie tylko do celów jego sprawdzenia.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADY TOWARU

I PROCEDURA REKLAMACJI

§ 36. 1. Zawiadomienia o niezgodności towaru z umową sprzedaży lub o nienależytym wykonaniu zamówionej usługi, a także zgłoszenia odpowiedniego żądania w ramach reklamacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy / Usługodawcy na adres: sklep@batix.net.pl albo pisemnie na adres Sprzedawcy / Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Klient w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien podać: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania co do załatwienia reklamacji; oraz swoich danych kontaktowych. Informacje wskazane przez Klienta mają na celu ułatwienie i przyspieszenie rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę / Usługodawcę.

§ 37. Sprzedający jest zobowiązany ustosunkować się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny sposób, ustalony uprzednio z Klientem.

§ 38. 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży. W szczególności sprzedany towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

3. Jeżeli Klientem jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

4. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).

§ 39. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania towaru. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest Konsument.

§ 40. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem za to, że sprzedany towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

§ 41. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

§ 42. 1. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę towaru usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.

2. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie wadliwego towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

4. Klient nie może odstąpić od umowy powołując się na istnienie wady kupionego towaru, jeżeli wada ta jest nieistotna.

§ 43. 1. Jeżeli wadliwy towar został zamontowany, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany towaru na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego towaru.

3. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego towaru albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego towaru.

§ 44. 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć towar wadliwy do siedziby Sprzedającego, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.

2. Jeśli ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie reklamowanego towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest, po uprzednim uzgodnieniu terminu, udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar ten się znajduje.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się również do zwrotu towaru w razie odstąpienia od umowy i wymiany towaru na wolny od wad.

§ 45. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Klienta towar wadliwy w razie wymiany towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy z uwagi na wadliwość towaru.

§ 46. Jeżeli Klient, będący Konsumentem, zażądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

§ 47. 1. Przy sprzedaży towaru Klientowi będącemu przedsiębiorcą, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadkach przewidzianych w ust. 1 utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez Klienta lub do zawiadomienia Sprzedającego o wadzie, jeżeli Sprzedający wiedział o wadzie albo zapewnił Klienta, że wada nie istnieje.

§ 48. 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru sprzedanego Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

2. Powyższe postanowienie, zawarte w ust. 1, stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez Sprzedającego.

§ 49. Jeżeli Sprzedający dopuszcza się zwłoki z odebraniem towaru, Klient jest uprawniony do odesłania towaru wadliwego na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego do jego siedziby, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

§ 50. 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Jeżeli towar zakupił Konsument odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi wynosi 2 (dwa) lata od dnia wydania towaru Konsumentowi.

2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę sprzedanego towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2 (dwóch) lat od dnia wydania towaru Konsumentowi.

3. W terminach określonych w ust. 2 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady sprzedanego towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

4. W razie dochodzenia przed sądem jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

6. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Klient dowiedzie, że Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§ 51. 1. Jeżeli z powodu wady prawnej sprzedanego towaru Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

2. Powyższe postanowienie, zawarte w ust. 1, stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej.

§ 52. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego towaru stosuje się przepisy art. 568 § 2-5 Kodeksu cywilnego, z tym że bieg rocznego terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 568 § 2 Kodeksu cywilnego, rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

§ 53. W przypadku otrzymania towaru zgodnego z zamówieniem, jednak w nieodpowiednim rozmiarze lub wymiarze, spowodowanym nieprawidłowymi pomiarami wykonanymi przez Klienta lub osoby trzecie, na polecenie Klienta, procedura reklamacyjna nie znajduje zastosowania. W takiej sytuacji wymiana towaru na towar o innych wymiarach lub rozmiarach jest niedopuszczalna. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za zamówienie towaru w nieodpowiednim rozmiarze lub wymiarze, spowodowanym nieprawidłowymi pomiarami wykonanymi przez Klienta lub osoby trzecie, na polecenie Klienta.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 54. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego www.sklepbatix.net w związku zakupami jest Sprzedający / Usługodawca, w rozumieniu § 1 pkt Regulaminu.

§ 55. 1. Szczegóły dotyczące administrowania danymi osobowymi Klientów zostały zawarte w polityce prywatności, zamieszczonej na stronie internetowej Sprzedającego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 56. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

§ 57. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 58. 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zostaje poddane sądom powszechnym, właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 155 ze zm.), przy czym przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego zarówno Sprzedający / Usługodawca, jak i Klient ma obowiązek podjąć próbę ugodowego rozwiązania sporu, poprzez pisemne przedstawienie swoich roszczeń i stanowiska co do sposobu rozwiązania sporu.

2. Informacje o możliwości korzystania przez Klienta, będącego Konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 59. Sprzedający / Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że co innego wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 60. Zdjęcia obrazujące towary na stronie internetowej Sklepu są własnością Sprzedającego / Usługodawcy i korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.). Bez pisemnej zgody Sprzedającego / Usługodawcy nie mogą zostać w jakikolwiek sposób wykorzystane, kopiowanie, przetwarzane lub rozpowszechniane.

Data opublikowania Regulaminu 01 marca 2023 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz odstąpienia od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie, tj. PPUH BATIX Salon Dekoracji Okien Barbara Halastra, z siedzibą w Jaworznie, adres: ul. Grunwaldzka 202, 43-600 Jaworzno, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Pismo zawierające Państwa oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno jednak zawierać wszystkie niezbędne elementy, wymienione w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracam Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przeze mnie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałam poinformowana o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać mi przedmiot umowy sprzedaży, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali mnie Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Mogę wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w kwocie: …………… złotych.

Informuję, że odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Polityka Cookies

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka.

Dowiedz się więcej